Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld door Lenz Architecten B.V., verder in deze privacyverklaring aangeduid als ‘wij’. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke – zoals dat onder de AVG heet – met betrekking tot persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen.

Via deze privacyverklaring wensen wij u als klant of als bezoeker van onze website te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen per telefoon 0413-301860 of via info.

Persoonsgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt via ons telefoonnummer, algemeen e-mailadres of via een formulier op onze website, teneinde een afspraak te maken met een van onze adviseurs of informatie op te vragen, dan vragen wij uw naam, adresgegevens en uw contactgegevens zoals uw telefoonnemer en/of e-mailadres, zodat wij een afspraak met u kunnen plannen of u informatie kunnen verschaffen.

Als u klant bij ons bent, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze diensten goed te kunnen verlenen, het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: uw naam, adresgegevens (zowel uw huidige als mogelijk uw toekomstige adres), contactgegevens zoals uw telefoonnummer en/of e-mailadres, uw bankgegevens voor onze financiële administratie en eventueel uw burger servicenummer als u wenst dat wij voor u uw bouwaanvraag verzorgen. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij rechtstreeks van u indien u van onze diensten gebruik wenst te maken.

Grondslag en doeleinden

Op basis van de AVG mogen uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijkerwijs op basis van een van de volgende grondslagen:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan. Bijvoorbeeld uw burger servicenummer zodat wij voor u uw bouwvergunning kunnen aanvragen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting die op ons rust. Bijvoorbeeld uw financiële gegevens vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.
 • U heeft ons daarvoor toestemming gegeven. Bijvoorbeeld uw e-mailadres zodat u onze nieuwsbrief kunt ontvangen.

 Wij gebruiken uw persoonsgegevens dan ook slechts voor die doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, namelijk:

 • Het verstrekken van door u opgevraagde informatie of het plannen van een door u verzocht gesprek.
 • Het naar tevredenheid uit kunnen voeren van de overeenkomst die tussen u en ons is aangegaan.

Derden

Wij beseffen dat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld onder de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook niet met derden delen, tenzij dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan onze overeenkomst.

Bewaartermijnen en waarborgen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of de voldoening aan een wettelijke plicht. Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens.

Uiteraard kunt u te allen tijde gebruik maken van uw rechten onder de AVG, zoals hieronder uiteengezet, ook met betrekking tot gearchiveerde dossiers.

Uw rechten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u een van onderstaande rechten wilt inroepen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon bij ons of een e-mail sturen aan info. Hieronder treft u een opsomming aan van de rechten die u heeft onder de AVG:

 • Recht van inzage – Dit houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en zo ja, dan kunt u inzage verkrijgen in deze persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie – Dit houdt in dat u van ons mag verlangen dat wij foutieve persoonsgegevens corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) – Dit houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking – Dit houdt in dat u ons mag vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens – Dit houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens in zodanige vorm te ontvangen dat u dit met een ander kan delen, of dat wij uw persoonsgegevens direct met een ander delen.
 • Recht van bezwaar – Dit houdt in dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming – Dit houdt in dat u ons mag verzoeken met een menselijke blik naar uw persoonsgegevens te kijken. Overigens maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Onze website gebruikt louter technische en functionele cookies. Bij het bezoeken van de website heeft u met het gebruik daarvan ingestemd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Lenz gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen of klachten?

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich richten tot uw contactpersoon bij ons. Ook mag u natuurlijk een e-mail sturen aan info.

Als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij deze privacyverklaring wijzigen, dan wordt de oude privacyverklaring automatisch vervangen door de nieuwe privacyverklaring. Wij vragen u dan ook met enige regelmaat deze privacyverklaring te bekijken.